.

Proč věřit? 

Zmrtvýchvstání je středem křesťanské víry. Proto je zde uvedeno několik důvodů, proč ti lidé, kteří studovali vzkříšení, věří, že je to pravda.

PŘEDPOVĚZENO
Za prvé: Ježíš sám předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání, které se staly přesně tak, jak řekl:
Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků.  Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj,  zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane."  (viz Lukášovo evangelium 18,31-33).

PRÁZDNÝ HROB
Za druhé: vzkříšení je jediným možným zdůvodnitelným vysvětlením Ježíšova prázdného hrobu. Pečlivé čtení biblických záznamů ukazuje, že hrob, kde leželo Ježíšovo tělo, byl přísně střežen římskými vojáky a uzavřen obrovskou kamennou deskou.

OSOBNÍ SETKÁNÍ
Za třetí: po svém zmrtvýchvstání se Ježíš při nejméně 10 příležitostech zjevil těm, kteří jej znali, a také více než 500 lidem najednou. Kristus dokázal, že tato zjevení nebyla halucinacemi: jedl s nimi, mluvil s nimi a oni se ho dotýkali.

VZNIK CÍRKVE
Za čtvrté: zmrtvýchvstání je jediným rozumným vysvětlením pro počátek křesťanské církve. Křesťanská církev je v lidských dějinách největší institucí, jaká kdy existovala.

ZMĚNĚNÉ ŽIVOTY
Za páté: zmrtvýchvstání je jediným logickým vysvětlením pro změny v životech učedníků. Opustili Ježíše před tím, než byl ukřižován, a po jeho smrti byli plní strachu. Neočekávali, že Ježíš vstane
z mrtvých ( Lukášovo evangelium 24,1-11 ).

A přece po Ježíšově zmrtvýchvstání a po tom, co prožili o letnicích, titíž ustrašení a zklamaní muži a ženy byli změněni mocnou silou vzkříšeného Krista. V jeho jménu od základů změnili svět.

ŽIVÝ BŮH
Francouzský fyzik a filozof Blaise Pascal měl na mysli to, že každý člověk potřebuje ve svém životě Krista, když řekl: "V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista."

Věříš tomu, že Ježíš je živý Bůh, a chceš, aby změnil Tvůj život?